Specjalność:

Pedagogika ogólna- przygotowanie do zawodu nauczyciela

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry

 

PEDAGOGIKA OGÓLNA – PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

 

I. CZAS TRWANIA STUDIÓW

III semestry

 

II. ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN Z PRAKTYKAMI

472 godziny ( w tym 150 godzin praktyk)

 

III.CEL STUDIÓW

Przygotowanie do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w ramach nauczanego przedmiotu na wszystkich szczeblach nauczania.

 

IV. RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych nauczycieli do nabycia praktycznych umiejętności w obszarze nauczanego przedmiotu. W programie położony jest nacisk na rozwijanie umiejętności metodycznych.

 

V. SYLWETKA ABSOLWENTA

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów humanistycznych, społecznych i ścisłych absolwent:

1. Posiada wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki , uwzględniającą rozwojowe i społeczne uwarunkowania procesu nauczania – uczenia się, pozwalającą na prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych - opiekuńczych na II, III i IV etapie edukacyjnym.

2. Zna założenia i treści kształcenia podstawy programowej dla II, III i IV etapu edukacyjnego, potrafi ją interpretować.

3. Potrafi dokonać wyboru właściwego programu kształcenia , ma kompetencje w zakresie jego interpretacji i dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów.

4. Ma wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej, wykorzystuje ją w praktyce prowadząc zajęcia dydaktyczne.

5. Posiada wiedzę z zakresu metodyki nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych, stosuje nabytą wiedzę w praktyce dydaktycznej.

6. Potrafi właściwie przygotować przestrzeń edukacyjną z wykorzystaniem środków dydaktycznych , uwzględniając realizowane cele, treści i potrzeby uczniów.

7. Zna funkcje i rolę nauczyciela w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na II, III i IV szczeblu nauczania, posiada kompetencje niezbędne do ich wykonywania.

8. Systematycznie doskonali warsztat pracy pedagogicznej w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Zna przepisy prawa oświatowego, potrafi zaplanować ścieżkę własnego rozwoju i awansu zawodowego

10. Potrafi wykorzystywać metody i techniki diagnozy pedagogicznej w celu rozpoznania uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz uczniów uzdolnionych, potrafi wspierać ich rozwój.

11. Wykorzystuje w pracy pedagogicznej technologię informatyczną przygotowując materiały wzbogacające warsztat pracy.

12. Ma kompetencje w zakresie komunikacji z uczniami, rodzicami, gronem pedagogicznym i instytucjami współpracującymi ze szkołą.

13. Potrafi nawiązać efektywną współpracę z rodzicami poprzez organizowanie zebrań i podejmowania zadań z zakresu wspierania uczniów i rodziców w przypadku trudności edukacyjnych uczniów.

14. Jest przygotowany do współpracy z instytucjami i osobami wspierającymi proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy.

15. Zna zasady etyki zawodu nauczyciela, uznaje i stosuje prawa ucznia.

 

16. Potrafi efektywnie wykonywać zadania wynikające z funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela.

17. Ma umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym, efektywnie organizuje współpracę.

 

VI. WYKAZ PODSTAWOWYCH PRZEDMIOTÓW

Podstawy psychologii ogólnej

Wybrane elementy psychologii klinicznej

Psychologia różnic indywidualnych

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej

Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

Teoretyczne podstawy oddziaływań wychowawczych

Komunikacja interpersonalna

Podstawy pedagogiki społecznej

Polityka oświatowa i organizacja pracy w szkole

Filozofia i etyka zawodu nauczyciela

Emisja głosu

Psychologia rozwojowa i osobowości dzieci i młodzieży

Psychologia kształcenia dzieci i młodzieży

Praca opiekuńczo – wychowawcza nauczyciela

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży

Poradnictwo edukacyjno – zawodowe

Dydaktyka ogólna

Praca dydaktyczna z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych i ścisłych

Organizacja procesu nauczania – uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznej

 

VII. PRAKTYKI

150 godzin – 30 w semestrze II, 120 w semestrze III.

 

 

VIII. CHARAKTERYSTYKA KADRY

Wykładowcy to praktycy zawodu – nauczyciele i psycholodzy pracujący na wszystkich szczeblach edukacji, pracownicy placówek kształcących nauczycieli.

Aktualności

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kursami, szkoleniami i studiami podyplomowymi z zakresu nauk społecznych szczególnie pedagogicznych.

Zajęcia organizowane są przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i realizowane w Łodzi przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edu Star. Absolwent otrzymuje niepowtarzalną okazję uzyskania dyplomu warszawskiej uczelni, studiując w Łodzi - a wszystko to przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Zachęcamy do nadsyłania formularza zgłoszeniowego na skrzynkę mailową rekrutacja@edu-star.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 601 458 287

Jesteśmy także na Facebook'u i zapraszamy do kontaktu poprzez Fb  kliknij

 

Przerwa wakacyjna do dnia 31.08.2019 r. Możliwy kontakt internetowy, mailowy, rekrutacja poprzez stronę internetową 

 

 

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 ), dalej „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, e-mail: studium@edu-star.pl;

2) z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne skontaktują się Państwo pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@edu-star.pl;

3) dane osobowe osób uczestniczących w procesach przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień przepisu art. 6 ust 1 RODO;

4) Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu przetwarzania i w zgodzie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;

7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w oparciu o postanowienia przepisów art. 15 – 20 RODO;

9) zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne

Bożenna Włodarska

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj45
WszystkieWszystkie74828
44.192.70.216