Specjalność:

Doradztwo zawodowe

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry

 

 

Organizacja:

Organizatorem studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe jest EDU STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne w Łodzi. Partnerem merytorycznym programu jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Cel:

Celem studiów podyplomowych, jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego pracującego zarówno w placówkach oświatowych, jak i w instytucjach rynku pracy. Studia pokazują zadania doradcy zawodowego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi we współczesnej gospodarce. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku

Uczestnicy:

Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które chcą uzupełnić lub wzbogacić swoją wiedzę z zakresu problematyki poradnictwa i doradztwa zawodowego. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy w szkołach, studenckich biurach karier, w urzędach pracy, centralach informacji zawodowej, młodzieżowych centrach kariery. Uzyskaną wiedzę będą mogli wykorzystać na stanowiskach menedżerów działów personalnych, specjalistów ds. szkoleń zawodowych, trenerów.

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 350 godzin dydaktycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów.

Warunki przyjęcia:

1.Wypełniony wniosek rekrutacyjny; (zgłoszenie na nr tel. 601 458 287) 2.Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich,inżynierskich,magisterskich); 3.Trzy zdjęcia legitymacyjne; 4.Ksero dowodu osobistego;

 

Warunki ukończenia:

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazywanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Wniesienie wymaganej opłaty za studia (2.660,00 PLN III semestry)

Absolwenci otrzymują:

1.Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie; 2.Ocena na świadectwie to średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

Aktualności

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kursami, szkoleniami i studiami podyplomowymi z zakresu nauk społecznych szczególnie pedagogicznych.

Zajęcia organizowane są przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i realizowane w Łodzi przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edu Star. Absolwent otrzymuje niepowtarzalną okazję uzyskania dyplomu warszawskiej uczelni, studiując w Łodzi - a wszystko to przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Zachęcamy do nadsyłania formularza zgłoszeniowego na skrzynkę mailową rekrutacja@edu-star.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 601 458 287

Jesteśmy także na Facebook'u i zapraszamy do kontaktu poprzez Fb  kliknij

 

Przerwa wakacyjna do dnia 31.08.2019 r. Możliwy kontakt internetowy, mailowy, rekrutacja poprzez stronę internetową 

 

 

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 ), dalej „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, e-mail: studium@edu-star.pl;

2) z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne skontaktują się Państwo pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@edu-star.pl;

3) dane osobowe osób uczestniczących w procesach przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień przepisu art. 6 ust 1 RODO;

4) Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu przetwarzania i w zgodzie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;

7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w oparciu o postanowienia przepisów art. 15 – 20 RODO;

9) zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne

Bożenna Włodarska

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj41
WszystkieWszystkie74824
44.192.70.216