Specjalność:

Mediacje i negocjacje jako nowoczesne narzędzie komunikacji społecznej

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania studiów: 2  semestry

Łączna liczba godzin z praktykami: 190 godz.

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia roli negocjatora i mediatora  posiadając wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w komunikacji społecznej.

Absolwenci zyskują prawo do ubiegania się o wpis na listę mediatorów sądowych i udział w stażu prowadzonym dla mediatorów przez Ośrodek Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej przy Polskim Towarzystwie Suicydologicznym.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii konfliktu, mediacji i negocjacji. Jest alternatywą dla szkoleń i kursów nadając certyfikowane uprawnienia.  Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów do przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze studiów zdobędą  niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę mediacje i negocjacje jako nowoczesne narzędzie komunikacji społecznej, które minimalizuje wystąpienie konfliktu. Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności społecznej i biznesowej, w sądach, zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz  działalności związkowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i socjologii odnoście rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów w odniesieniu do obowiązującego prawa, a także  metod i technik mediacji i negocjacji . Uzyskuje  umiejętności praktyczne w obszarze prowadzenia sesji mediacyjnych z udziałem stron, wspierając je w pracy nad rozwiązaniem konfliktu. Potrafi również dokonać analizy i diagnozy konfliktu oraz autoanalizy własnych działań.

Wykaz podstawowych przedmiotów

Podstawy prawne, organizacyjne i etyczne mediacji  i negocjacji

Prawne aspekty pracy mediatora

Organizacja pracy mediatora

Etyka  w zawodzie mediatora

Dokumentacja pracy mediatora i negocjatora (konstruowanie umów i ugody)

Zasady i struktura postępowania mediacyjnego

Wprowadzenie do mediacji i negocjacji

Standardy, etapy i techniki mediacji i negocjacji

Przebieg postępowania mediacyjnego

Mediacje karne i mediacje w sprawach nieletnich

Mediacje rówieśnicze i szkolne

Mediacje rodzinne

Psychologiczne mechanizmy konfliktów

Psychospołeczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktu

Psychologia komunikacji społecznej

Komunikacja bez przemocy i agresji

 

Trening prowadzenia mediacji i negocjacji – zajęcia warsztatowe

Warsztat komunikacji interpersonalnej

Warsztat umiejętności mediacyjnych

Trening Zastępowania Agresji

Warsztat mediacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych

Warsztaty radzenia sobie z oporem w mediacjach

Praktyki:

30 godzin – asystent mediatora

Krótka charakterystyka kadry:

Wykładowcy to praktycy zawodu – prawnicy, psychologowie i profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty w zakresie mediacji i negocjacji oraz prowadzenia interwencji kryzysowej.

Aktualności

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kursami, szkoleniami i studiami podyplomowymi z zakresu nauk społecznych szczególnie pedagogicznych.

Zajęcia organizowane są przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i realizowane w Łodzi przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edu Star. Absolwent otrzymuje niepowtarzalną okazję uzyskania dyplomu warszawskiej uczelni, studiując w Łodzi - a wszystko to przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Zachęcamy do nadsyłania formularza zgłoszeniowego na skrzynkę mailową rekrutacja@edu-star.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 601 458 287

Jesteśmy także na Facebook'u i zapraszamy do kontaktu poprzez Fb  kliknij

 

Przerwa wakacyjna do dnia 31.08.2019 r. Możliwy kontakt internetowy, mailowy, rekrutacja poprzez stronę internetową 

 

 

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 ), dalej „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, e-mail: studium@edu-star.pl;

2) z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne skontaktują się Państwo pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@edu-star.pl;

3) dane osobowe osób uczestniczących w procesach przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień przepisu art. 6 ust 1 RODO;

4) Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu przetwarzania i w zgodzie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;

7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w oparciu o postanowienia przepisów art. 15 – 20 RODO;

9) zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne

Bożenna Włodarska

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj44
WszystkieWszystkie74827
44.192.70.216