Specjalność:

Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania: 2 semestry

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

1. Wymagania wstępne

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych – specjalność: Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Studia adresowane są do osób zainteresowanych podwyższeniem lub zdobyciem kwalifikacji związanych z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz świadczeniem usług poradniczych wobec dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz innych osób dorosłych. Adresowane są do nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników socjalnych, pracowników sektora pomocy społecznej.

Podbudowa programowa

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe specjalność Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna musi posiadać kwalifikacje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych.

2. Ogólne cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez absolwentów wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej , o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli różnych szkół i placówek oświatowych jak też innych instytucji świadczących pomoc na rzecz dziecka i rodziny . Studia wyposażają w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w procesie organizowania i realizowania poradnictwa i różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3. Koncepcja kształcenia

Słuchacze studiów uzyskają wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do sprawnego i twórczego organizowania pomocy i poradnictwa z uwzględnieniem aktualnych trendów, metod pracy adekwatnych do rozpoznanych potrzeb odbiorców pomocy. Słuchacze uzyskają umiejętności w zakresie prowadzenia procesu pomocowego, działań poradniczych uwzględniających różnorodne potrzeby podopiecznych oraz zdobędą kompetencje pomocowe.

 

 

4. Plan kariery zawodowej

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do organizowania i realizowania działań poradniczych i pomocowych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych, w tym do poradni psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej (publicznej i niepublicznej) oraz ośrodków udzielania pomocy i poradnictwa w resorcie pomocy społecznej czy organizacjach i stowarzyszeniach ukierunkowanych na pomoc i poradnictwo dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.

Aktualności

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kursami, szkoleniami i studiami podyplomowymi z zakresu nauk społecznych szczególnie pedagogicznych.

Zajęcia organizowane są przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i realizowane w Łodzi przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edu Star. Absolwent otrzymuje niepowtarzalną okazję uzyskania dyplomu warszawskiej uczelni, studiując w Łodzi - a wszystko to przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Zachęcamy do nadsyłania formularza zgłoszeniowego na skrzynkę mailową rekrutacja@edu-star.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 601 458 287

Jesteśmy także na Facebook'u i zapraszamy do kontaktu poprzez Fb  kliknij

 

Przerwa wakacyjna do dnia 31.08.2019 r. Możliwy kontakt internetowy, mailowy, rekrutacja poprzez stronę internetową 

 

 

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 ), dalej „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, e-mail: studium@edu-star.pl;

2) z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne skontaktują się Państwo pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@edu-star.pl;

3) dane osobowe osób uczestniczących w procesach przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień przepisu art. 6 ust 1 RODO;

4) Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu przetwarzania i w zgodzie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;

7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w oparciu o postanowienia przepisów art. 15 – 20 RODO;

9) zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne

Bożenna Włodarska

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj41
WszystkieWszystkie74824
44.192.70.216