Studia przygotowują do pracy jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek: przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne i klasy I-III w szkołach podstawowych.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne, lecz niemających kompetencji merytorycznych i metodycznych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

  • ktualnych trendów w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce i innych krajach
  • nowoczesnych i efektywnych form, metod i technik pracy z dziećmi
  • prawidłowości rozwoju dziecka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz trudności i sposobów ich przezwyciężania

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

  • kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły
  • podejmowania innowacyjnych i niestandardowych zadań edukacyjnych
  • komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami zaangażowanymi w proces edukacyjny

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

  • przejawiania empatii, wrażliwości etycznej, otwartości, refleksyjności i poczucia odpowiedzialności
  • tworzenia klimatu przyjaznego rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci poprzez współpracę z rodziną, środowiskiem lokalnym i innymi nauczycielami
  • systematycznego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

•    diagnozowania osiągnięć rozwojowych i edukacyjnych dziecka
•    świadomego i skutecznego planowania, organizowania i realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zasad indywidualizacji i podmiotowości dziecka
•    realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Aktualności

 


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kursami, szkoleniami i studiami podyplomowymi z zakresu nauk społecznych szczególnie pedagogicznych.

Zajęcia organizowane są przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i realizowane w Łodzi przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Edu Star. Absolwent otrzymuje niepowtarzalną okazję uzyskania dyplomu warszawskiej uczelni, studiując w Łodzi - a wszystko to przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Zachęcamy do nadsyłania formularza zgłoszeniowego na skrzynkę mailową rekrutacja@edu-star.pl oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 601 458 287

Jesteśmy także na Facebook'u i zapraszamy do kontaktu poprzez Fb  kliknij

 

Przerwa wakacyjna do dnia 31.08.2019 r. Możliwy kontakt internetowy, mailowy, rekrutacja poprzez stronę internetową 

 

 

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 ), dalej „RODO” informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, e-mail: studium@edu-star.pl;

2) z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne skontaktują się Państwo pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@edu-star.pl;

3) dane osobowe osób uczestniczących w procesach przetwarzania będą przetwarzane wyłącznie na podstawie postanowień przepisu art. 6 ust 1 RODO;

4) Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu przetwarzania i w zgodzie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;

7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w oparciu o postanowienia przepisów art. 15 – 20 RODO;

9) zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EDU-STAR Wielokierunkowe Studium Pedagogiczne

Bożenna Włodarska

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj41
WszystkieWszystkie74824
44.192.70.216