Specjalność:

Pedagogika ogólna- przygotowanie do zawodu nauczyciela

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry

 

PEDAGOGIKA OGÓLNA – PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

 

I. CZAS TRWANIA STUDIÓW

III semestry

 

II. ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN Z PRAKTYKAMI

472 godziny ( w tym 150 godzin praktyk)

 

III.CEL STUDIÓW

Przygotowanie do wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w ramach nauczanego przedmiotu na wszystkich szczeblach nauczania.

 

IV. RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych nauczycieli do nabycia praktycznych umiejętności w obszarze nauczanego przedmiotu. W programie położony jest nacisk na rozwijanie umiejętności metodycznych.

 

V. SYLWETKA ABSOLWENTA

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów humanistycznych, społecznych i ścisłych absolwent:

1. Posiada wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki , uwzględniającą rozwojowe i społeczne uwarunkowania procesu nauczania – uczenia się, pozwalającą na prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych - opiekuńczych na II, III i IV etapie edukacyjnym.

2. Zna założenia i treści kształcenia podstawy programowej dla II, III i IV etapu edukacyjnego, potrafi ją interpretować.

3. Potrafi dokonać wyboru właściwego programu kształcenia , ma kompetencje w zakresie jego interpretacji i dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów.

4. Ma wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej, wykorzystuje ją w praktyce prowadząc zajęcia dydaktyczne.

5. Posiada wiedzę z zakresu metodyki nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych, stosuje nabytą wiedzę w praktyce dydaktycznej.

6. Potrafi właściwie przygotować przestrzeń edukacyjną z wykorzystaniem środków dydaktycznych , uwzględniając realizowane cele, treści i potrzeby uczniów.

7. Zna funkcje i rolę nauczyciela w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na II, III i IV szczeblu nauczania, posiada kompetencje niezbędne do ich wykonywania.

8. Systematycznie doskonali warsztat pracy pedagogicznej w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Zna przepisy prawa oświatowego, potrafi zaplanować ścieżkę własnego rozwoju i awansu zawodowego

10. Potrafi wykorzystywać metody i techniki diagnozy pedagogicznej w celu rozpoznania uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz uczniów uzdolnionych, potrafi wspierać ich rozwój.

11. Wykorzystuje w pracy pedagogicznej technologię informatyczną przygotowując materiały wzbogacające warsztat pracy.

12. Ma kompetencje w zakresie komunikacji z uczniami, rodzicami, gronem pedagogicznym i instytucjami współpracującymi ze szkołą.

13. Potrafi nawiązać efektywną współpracę z rodzicami poprzez organizowanie zebrań i podejmowania zadań z zakresu wspierania uczniów i rodziców w przypadku trudności edukacyjnych uczniów.

14. Jest przygotowany do współpracy z instytucjami i osobami wspierającymi proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy.

15. Zna zasady etyki zawodu nauczyciela, uznaje i stosuje prawa ucznia.

 

16. Potrafi efektywnie wykonywać zadania wynikające z funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela.

17. Ma umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym, efektywnie organizuje współpracę.

 

VI. WYKAZ PODSTAWOWYCH PRZEDMIOTÓW

Podstawy psychologii ogólnej

Wybrane elementy psychologii klinicznej

Psychologia różnic indywidualnych

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej

Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

Teoretyczne podstawy oddziaływań wychowawczych

Komunikacja interpersonalna

Podstawy pedagogiki społecznej

Polityka oświatowa i organizacja pracy w szkole

Filozofia i etyka zawodu nauczyciela

Emisja głosu

Psychologia rozwojowa i osobowości dzieci i młodzieży

Psychologia kształcenia dzieci i młodzieży

Praca opiekuńczo – wychowawcza nauczyciela

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży

Poradnictwo edukacyjno – zawodowe

Dydaktyka ogólna

Praca dydaktyczna z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych i ścisłych

Organizacja procesu nauczania – uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznej

 

VII. PRAKTYKI

150 godzin – 30 w semestrze II, 120 w semestrze III.

 

 

VIII. CHARAKTERYSTYKA KADRY

Wykładowcy to praktycy zawodu – nauczyciele i psycholodzy pracujący na wszystkich szczeblach edukacji, pracownicy placówek kształcących nauczycieli.

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj38
WszystkieWszystkie74821
44.192.70.216