Specjalność:

Surdopedagogika

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Forma studiów: niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry (studia realizowane w ciągu jednego roku)

Łączna liczba godzin z praktykami:  350godz. + 120 godz. praktyk

 

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej      z osobami z dysfunkcją słuchu.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzę związana z procesem kształcenie dzieci i młodzieży niesłyszącej lub niedosłyszącej oraz kształcenia specjalnego a także rozwijają praktyczne umiejętności działania w obszarze konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju osób z zaburzoną percepcją słuchu.

Przygotowanie do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych w charakterze nauczyciela, terapeuty, opiekuna osób niesłyszących lub niedosłyszących.

 

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu :

*  Surdopedagogiki

*  Anatomii, fizjologii i chorób narządu słuchu

*  Psychologicznych podstaw organizacji kształcenie i rewalidacji dzieci i młodzieży niesłyszących lub niedosłyszących.

*   Pedagogiki specjalnej

*  Podstaw i zasad rewalidacji i terapii osób z zaburzeniami percepcji słuchowej

*  Nauki języka migowego

*  Praktyka w organizacji warsztatu pracy nauczyciela i rewalidatora

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze metod i form edukacji oraz terapii dzieci i młodzieży niesłyszącej lub niedosłyszącej, kształcenia specjalnego oraz  konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju osób z zaburzoną percepcją słuchową.  Absolwent nabędzie umiejętność pisania programów rewalidacji indywidualnej i grupowej oraz pracy zindywidualizowanej.

 

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których  program zgodny jest z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Daje również, kwalifikacje w połączeniu z innymi wymogami zawartymi                  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do  w pracy z dziećmi i młodzieżą  z dysfunkcją narządu słuchu w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych).

Wykaz podstawowych przedmiotów:

1.      Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci i młodzieży niesłyszącej lub słabosłyszącej

2.      Anatomia, fizjologia i chorób narządu słuchu

3.      Pedagogika specjalna

4.      Pedagogika niesłyszących i słabosłyszących

5.      Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

6.      Wybrane zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzeniem słuchem

7.      Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzonym słuchem

8.      Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z zaburzonym słuchem

9.      Warsztat pracy nauczyciela, opiekuna, rehabilitanta i terapeuty

10.  Audiologia pedagogiczna i techniczne środki audiowizualne

11.  Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z zaburzeniem słuchu

12.  Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dziecka z wadą słuchu

13.   Praktyka pedagogiczna

Praktyki:

120 godzin (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu tyflopedagogiki).

Krótka charakterystyka kadry:

Pedagodzy, psycholodzy, specjaliści z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących i słabowidzących oraz doświadczeni praktycy prowadzą wykłady, ćwiczenie i zajęcia warsztatowe metodami aktywizującymi.

Nasi partnerzy

 

 

Licznik odsłon

DzisiajDzisiaj39
WszystkieWszystkie74822
44.192.70.216